قوانین و مقررات

قوانین و مقررات و مقررات باسا بازار اجتماعی سرآمد ایرانیان (باسا) قوانین  در اواسط سال 98 با رویکردی نوین در حوزه فناوری اطلاعات و تمرکز بر بازارهای اجتماعی با بهره بهره‌گیری از استانداردها و جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و نیروی انسانی با دانش فنی و مشورت خبرگان مرتبط با موضوع شکل گرفت.  باسا قصد دارد با حرکت بروی لبه تکنولوژی نقش تسهیل گری خود را برای رفاه بیشتر جامعه به خوبی ایفا کند. ما به پشتوانه تجربه و قوانین و مقررات تخصص مدیران و توکل بر خداوند قدم در این راه گذاشته ایم و امیدواریم قدمی هرچند کوچک در ارتقاء سطح رفاه مردم عزیزمان برداریم.

“برای باسا همه اهداف در سرآمد بودن خلاصه می شود، سرآمد بودن همان اصلیست که بر مدار آن حرکت می کنیم.”

ما به پشتوانه تجربه و قوانین تخصص قوانین و مقررات مدیران و توکل بر خداوند قدم در این راه گذاشته ایم و امیدواریم قدمی هرچند کوچک در ارتقاء سطح رفاه مردم عزیزمان برداریم

“برای باسا همه اهداف در سرآمد بودن خلاصه می شود، سرآمد بودن همان اصلیست که بر مدار آن حرکت می کنیم.”

 

 

بازار اجتماعی سرآمد ایرانیان (باسا) در اواسط سال 98 با رویکردی نوین در حوزه فناوری اطلاعات و تمرکز بر بازارهای اجتماعی با بهره بهره‌گیری از استانداردها و جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و نیروی انسانی با دانش فنی و مشورت خبرگان مرتبط با موضوع شکل گرفت. باسا قصد دارد با حرکت بروی لبه تکنولوژی نقش تسهیل گری خود را برای رفاه بیشتر جامعه به خوبی ایفا کند. ما به پشتوانه تجربه و تخصص مدیران و توکل بر خداوند قدم در این راه گذاشته ایم و امیدواریم قدمی هرچند کوچک در ارتقاء سطح رفاه مردم عزیزمان برداریم.

“برای باسا همه اهداف در سرآمد بودن خلاصه می شود، سرآمد بودن همان اصلیست که بر مدار آن حرکت می کنیم.”

باسا