ونک

مجید باقری 1061659844 9124375057 98726078-44953816-45052859 5%

ایمان

ابراهیم دهنوخلجی 6449178851 9301602727 33397522 4%

ملت

رسول گلشنیان ملت 9151515901 10% رستوران

ونک

مجید باقری ونک 9124375057 5% رستوران