ونک

مجید باقری 1061659844 9124375057 98726078-44953816-45052859 5%

ایمان

ابراهیم دهنوخلجی 6449178851 9301602727 33397522 4%

پارک

مهر فضلیانی پارک 9155515942 5% رستوران

پلاک

نسرین باقر زاده پلاک 9155059694 5% رستوران