به نظر شما نتیجه مسابقه سپاهان و مس کرمان چه خواهد بود؟