میزان رضایت کلی شما از باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان

خدمات ارائه شده توسط باشگاه فولاد مبارکه سپاهان تا چه حد مطابق نیازهای شما بوده است؟

خدمات ارائه شده توسط باشگاه فولاد مبارکه سپاهان تا چه حد مطابق ایده آل شما می باشد؟

میزان شفافیت در ارائه خدمات اسپانسری به مشتریان توسط باشگاه فولاد مبارکه سپاهان چیست؟

دسترسی و برقراری ارتباط با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را چگونه ارزیابی می کنید؟

مناسب بودن کانال های ارتباطی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان شامل (تلفن،وبسایت،ایمیل،ملاقات،جلسات) را چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان اثربخشی و موثر بودن تعاملات و ارتباطات با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را چگونه ارزیابی می کنید؟

کیفیت خدمات ارائه شده توسط باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را چگونه ارزیابی می کنید؟

رعایت الزامات، استانداردها و موارد درخواستی از سمت مشتری توسط باشگاه فولا مبارکه سپاهان را چگونه ارزیابی می نمائید؟

میزان رضایت کیفیتی از خدمات ارائه شده در مقایسه با دیگر شرکت ها و سازمان ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخگویی باشگاه فولاد سپاهان به درخواست ها،شکایات و پیشنهادات مشتریان را چگونه ارزیابی می نمائید؟

رسیدگی به ادعاهای فنی و تجاری مشتریان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از نظر زمان را چگونه ارزیابی می نمائید؟

رسیدگی به ادعاهای فنی و تجاری مشتریان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از نظر کیفیت را چگونه ارزیابی می نمائید؟

تحویل و ارائه خدمات باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را چگونه ارزیابی می نمائید؟

قیمت تمام شده خدمات توسط باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را چگونه ارزیابی می نمائید؟

قیمت خدمات باشگاه فولاد مبارکه در مقایسه با سایر شرکت ها و سازمان های مشابه را چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت شما از تمایل به ادامه همکاری با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟

تمایل شما به توصیه همکاری با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به سایر سازمان ها و ارگان ها چگونه است؟

میزان رضایت شما تحویل تعامل با کارکنان واحد فروش و بازاریابی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را چگونه ارزیابی می نمائید؟