میزان رضایت شما از محصول خریداری شده

محصول خریداری شده تا چه حد مطابق ایده آل شما می باشد؟

میزان سهولت دسترسی به محصولات باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

میزان رضایت از قیمت محصولات باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

میزان رضایت از کیفیت محصولات باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

میزان رضایت از مدت زمان تحویل محصول

میزان رضایت از بسته بندی محصول تحویل شده

میزان رضایت از نحوه برخورد فروشنده (در حالت فروش فیزیکی)

میزان رضایت از نحوه برخورد تحویل دهنده (در حالت فروش اینترنتی)

میزان رضایت از نحوه پاسخگویی فروشنده باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

میزان تمایل شما به خرید مجدد محصولات باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

میزان رضایت از اطلاع رسانی محصولات جدید باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

تمایل شما به توصیه خرید محصولات باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به دیگران