خط مشی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به عنوان یک باشگاه حرفه ای مطابق با آخرین استانداردهای ملی و بین المللی ورزشی استاندارد مدیریت کیفیت 2015:9001 ISO را در سازمان استقرار داده است.بر این اساس مدیران و کارکنان سازمان به عنوان افراد مسئول و عضو خانواده بزرگ باشگاه سپاهان خود را نسبت به اصول زیر در یک سازمابر خط این اساس مدیران و کارکنان سازمان به عنوان افراد مسئول و عضو خانواده بزرگ باشگاه سپاهان خود را نسبت به اصول زیر در یک سازما

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت در
باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان

باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به عنوان یک باشگاه حرفه ای مطابق با آخرین استانداردهای ملی و بین المللی ورزشی استاندارد مدیریت کیفیت 2015:9001 ISO را در سازمان استقرار داده است.

بر این اساس مدیران و کارکنان سازمان به عنوان افراد مسئول و عضو خانواده بزرگ باشگاه سپاهان خود را نسبت به اصول زیر در یک سازمان متعالی متعهد می دانند؛

 – بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت کیفیت 

– انطباق با کلیه الزامات قانونی قابل کاربرد و سایرالزامات ذینفعان باشگاه .

 – ارتقاء سطح رضایت مشتریان شامل هواداران ، حامیان مالی ، مشتریان محصوالت ورزشی و … 

– مدیریت کارآمد تیم های ورزشی در حوزه آقایان و بانوان.

– تبدیل نمودن باشگاه به یکی از سه قطب برتر فوتبال در ایران و حضور دائم و مدعی در مسابقات بین المللی آسیایی.

– توسعه آکادمی های ورزشی جهت شناسایی مؤثر استعدادها.

– ساماندهی وگسترش خدمات رفاهی برای هواداران به عنوان مشتریان اصلی باشگاه.

– مدیریت مؤثر ارتباطات با حامیان مالی.

– توسعه درآمدزایی از طریق ارائه خدمات جدید ورزشی و غیر ورزشی به منظور افزایش درآمد پایدار.

– توسعه زیر ساخت های ورزشی برای موفقیت باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان الزم است فرهنگ بهبود و مشارکت اساس زندگی کاری ما باشد و کیفیت را در همه زمینه ها رعایت نموده و محیطی ایجاد نماییم که هریک از همکاران امکان ارائه قابلیت ها و توانمندی های بالقوه خود را داشته باشند .

محمدرضا ساکت مدیرعامل

سپاهان