خط مشی سیستم مدیریت کیفیت در
باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان

باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به عنوان یک باشگاه حرفه ای مطابق با آخرین استانداردهای ملی و بین المللی ورزشی استاندارد مدیریت کیفیت 2015:9001 ISO را در سازمان استقرار داده است.

بر این اساس مدیران و کارکنان سازمان به عنوان افراد مسئول و عضو خانواده بزرگ باشگاه سپاهان خود را نسبت به اصول زیر در یک سازمان متعالی متعهد می دانند؛

 – بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت کیفیت 

– انطباق با کلیه الزامات قانونی قابل کاربرد و سایرالزامات ذینفعان باشگاه .

 – ارتقاء سطح رضایت مشتریان شامل هواداران ، حامیان مالی ، مشتریان محصوالت ورزشی و … 

– مدیریت کارآمد تیم های ورزشی در حوزه آقایان و بانوان.

– تبدیل نمودن باشگاه به یکی از سه قطب برتر فوتبال در ایران و حضور دائم و مدعی در مسابقات بین المللی آسیایی.

– توسعه آکادمی های ورزشی جهت شناسایی مؤثر استعدادها.

– ساماندهی وگسترش خدمات رفاهی برای هواداران به عنوان مشتریان اصلی باشگاه.

– مدیریت مؤثر ارتباطات با حامیان مالی.

– توسعه درآمدزایی از طریق ارائه خدمات جدید ورزشی و غیر ورزشی به منظور افزایش درآمد پایدار.

– توسعه زیر ساخت های ورزشی برای موفقیت باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان الزم است فرهنگ بهبود و مشارکت اساس زندگی کاری ما باشد و کیفیت را در همه زمینه ها رعایت نموده و محیطی ایجاد نماییم که هریک از همکاران امکان ارائه قابلیت ها و توانمندی های بالقوه خود را داشته باشند .

محمدرضا ساکت مدیرعامل