فرم ارزیابی رضایت مشتریان

{"uid":"e60d1d00-acae-4c11-8c7b-98a67c77a010","id":"50324","questions":[{"uid":"20c47fbb-157c-4816-a7f1-d77e9b78b39c","content":"\u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0644\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc...